ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi
 3. Hassun

  Asparagus tofu
  Lisheen Greens asparagus, sumiso
  Kaki Domyoji age
  Rossmore oyster, puffed rice, aonori,
  nitsume sauce
  Tori yawara maki
  Chicken thigh,burdock, carrot, haricot vert
  Fruit tomato
  Tomato, shiso powder
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, apple, smoked daikon,
  rice wafer
 4. Wanmono

  Hotate edamame shinjo, sakura kunsei unagi wan
  Scallop, edamame, Lough Neagh eel,
  Lisheen Greens rainbow chard, carrot,
  kohlrabi, yuzu, sakura smoke
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Kinchakuni/saba, kabu, uzura
  Bean curd, Castletownbere mackerel,
  Lisheen Greens Tokyo turnip, quail egg
 7. Yakimono

  Chateaubriand
  Caherbeg beef fillet, hakusai miso, egg yolk, truffle, Singing Frog kinome
 8. Mushimono

  Asari tontoro chawanmushi
  Egg dashi pot, Connemara surf clam,
  Gubbeen guanciale, nori seaweed foam
 9. Sunomono

  Razor clam
  Razor clam, Lisheen Greens baby carrot, Singing Frog itadori, shio kombu, daikon
 10. Gohanmono

  Tai meshi
  Sea bream, Singing Frog wasabi,
  ginger, nori , rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu,
  chive and dashi
 12. Kanmi

  Rhubarb, shiso gelato
  Lisheen Greens rhubarb, shiso gelato