ichigo ichie

 1. Sakizuke

  Kisetsu no sakana
 2. Oshinogi

  Sushi
 3. Hassun

  Pistachio tofu
  Pistachio, beetroot miso, apple blossom, gold leaf
  Fruit tomato
  Lisheen Greens tomato, sake syrup
  Kani zucchini funawan
  Spider crab, Lisheen Greens courgette, koji mayo, okahijiki, Cornish kombu caviar
  Buta miso nasu
  Caherbeg pork belly, Lisheen Greens aubergine,
  Shepherd's Store sheep cheese
  Foie gras monaka
  Foie gras, miso, mango, smoked daikon, rice water
 4. Wanmono

  Shirako, sakura kunsei
  unagi wan
  Cod milt, Lough Neagh eel, okura, carrot, kohlrabi, yuzu,
  sakura smoke
 5. Mukouzuke

  Kisetsu no osashimi
  Selection of sashimi
 6. Nimono

  Tako shigure-ni okura
  ume-an
  Octopus, tomato, daikon, sugar snap, okura, ume , katsuobushi
 7. Yakimono

  Hitsuji sansho yaki
  Achill Island lamb, sweetbread, sansho, scallion, hay leek, Velvet Cloud sheep yogurt
 8. Mushimono

  Hotate chawanmushi
  Egg dashi pot, scallop, Killahora Pom'O apple port, chicken thigh, salmon roe
 9. Sunomono

  Mussels
  Oysterhaven mussels, shio kombu, seasonal vegetables
 10. Gohanmono

  Maitake gohan
  Garryhinch maitake mushroom, carrot, burdock, sesame, rice
 11. Tomewan

  Nameko akadashi jiru
  Red miso, Garryhinch nameko, tofu, chive and dashi
 12. Kanmi

  Ichigo daifuku, koji milk
  Bushby's strawberry, azuki paste, mochi, koji milk ice cream