ichigo ichie

 1. Amuse-bouche 1

  Sakizuke

  Kisetsu no sakana
  Amuse bouche
 2. Amuse-bouche 2

  Oshinogi

  Sushi ikkan
 3. Starter

  Hassun

 4. Dashi broth

  Wanmono

 5. Sashimi

  Mukouzuke

 6. Grill

  Yakimono

 7. Stew

  Nimono

 8. Steamed

  Mushimono

 9. Pickled

  Sunomono

 10. Rice

  Gohanmono

 11. Soup

  Tomewan

 12. Dessert

  Kanmi